حضرت علی ع فرمود:

بین هیچ دو راهی قرار نگرفتم مگر اینکه راه سخت را انتخاب کردم.


👇

فرمود با سختی دیدن و چکش خوردن است که اهن براق و برنده(شمشیر)میشود

با سختی دیدن است که نفس کم کم خوار وذلیل و ایشالا ریشه کن میشود

از خدا بخواهید که خودش ریشه منیت و عنانیت و نفس را بکند

و اخر دعا هایتان از جمله(مع علی ع)استفاده کنید

اینجوری هم(الله)را دارید و هم(وجه الله)را