✔️کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...
✅ندا آمد بر در خانه ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...
✅وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!!
هر چه بود باز بود...
گفتم: خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟؟
✅✨✅ندا آمد: این را گفتم که بیایی...
✅✨✅وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!
⁉️کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک.......