دکتری؟
مهندسی؟
خوشگلی؟
خیلی جذابی؟
خیلی میفهمی؟
با بقیه فرق میکنی؟
وقتی حیدری نباشی هیچی نیستی ! افتاااد.
افتااااااااااااد👎👎👎