من مسیحی می شوم، عیسی اگر ثابت کند

 مرده ای را زنده کرده او بدون یا علی "ع"

 

یا کلیمی می شوم موسی اگر ثابت کند

اژدها کرده عصا را او بدون یا علی "ع"

 

من غلام یوسف بازار مصرم گر بدانم

کرده بیچاره زلیخارا او بدون یا علی "ع"

 

پیرو دین خلیلم گر بگوید مدعی

 جان مرغان کرده احیا او بدون یا علی "ع"

 

 چون بگوید حضرت یونس مریدش می شوم

زنده مانده قعر دریا او بدون یا علی "ع"

 

مسلک نوح نبی را پیشه می سازم بدانم

 گشته فارغ از بلایا او بدون یا علی "ع"